Logo - link hjem

Etiske retningslinjer

Troverdighet og tillit er fundamentale forutsetninger for et vellykket samspill mellom rådgiver og oppdragsgiver. Bidevind Consulting har etablert retningslinjer som vi tilstreber å følge for å skape trygghet for oppdragsgiver.

 1. Avklare på forhånd med oppdragsgiver oppdragets omfang og beregningen av honorar og utgifter, så langt som mulig.
 2. Bare ta oppdrag vi er kvalifisert for og har kapasitet til å utføre, og som vi har grunn til å tro at oppdragsgiver vil få godt utbytte av.
 3. Informere oppdragsgiver om interesser eller verv som kan antas å ha betydning for oppdraget, eller når vi står i fare for å opptre i flere roller som kan være i konflikt med hverandre.
 4. Utføre oppdraget slik at ikke unødvendige kostnader oppstår og - når det er mulig - ta opp eventuelle overskridelser før det er for sent å forhindre dem.
 5. Opptre fritt, uavhengig og åpenhjertig - og verne om vår integritet og troverdighet.
 6. Legge arbeidet slik til rette at oppdragsgiver kan føre det videre etter at oppdraget er avsluttet.
 7. Bare anbefale tiltak som etter vår overbevisning er i oppdragsgivers interesse, og som tar rimelig hensyn til miljø og samfunn.
 8. Respektere andre rådgiveres innsats.
 9. Respektere taushetsplikten, også etter at arbeidet er sluttført.
 10. Håndtere personopplysninger med særlig stor forsiktighet.
 11. Respektere at det er oppdragsgiver som fatter beslutningene, men samtidig erkjenne vårt moralske medansvar når disse bygger på våre råd.
 12. Ta opp med oppdragsgiver forhold knyttet til oppdraget som er viktig, eller som kan være i konflikt med norsk lov, god forretningsskikk og våre etiske normer.